Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo 24/3 2019

 

Valg af dirigent og referent

Søren Egens Pedersen blev valgt som dirigent, Magnus Holde-Bygvraa blev valgt som referent, og generalforsamlingen blev derefter erklæret retmæssigt indkaldt.

 

Formandens beretning

Formanden gennemgik sin beretning. Han berettede om endnu et godt år for AKD med både sportslige og andre store bedrifter. Fremhævet blev indretningen af opholdsrummet, som nu er færdiggjort, dojomasterens store arbejde, de sportslige resultater ved EN i Tjekkiet, hvor AKD stod for mere end 50% af alle Danmarks medaljer, et tilfredsstillende regnskab samt optimering af hjemmesiden m. bl.a. nemmere betalingssystemer (Mobilepay).

Der blev rejst en række gode spørgsmål til beretningen, herunder:

 • Hvem der har hvilke funktioner i ledelsen af klubben, eks. dojomasteren.
 • Et ønske om, at vi tydeliggør, hvordan man opretter sig i klubbens IT system? Procedure hænges på tavlen i klubben
 • Et ønske om billeder op af nøglepersoner i klubben
 • Hvornår der er sommergraduering. JD tjekker op og vender tilbage.

Herefter blev beretningen enstemigt godkendt.

 

Regnskab

 • Kasseren gennemgik regnskabet
 • Det blev pointeret, at kontingentopkrævninger er delt ud på to opkrævninger om året fremfor hidtil én gang om året, hvilket har medført en forskydning af indtægter i regnskabet
 • Kassereren påpegede, at bilag skal indleveres efter foreskrifterne (template ligger på hjemmesiden og skal anvendes)

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Budget 2019

Gennemgang af budgettet for 2019 blive ved en fejl ikke annonceret i dagsordenen, men blev besluttet gennemgået af BM. Der var et enkelt spørgsmål til, hvorfor vi ikke igen forventer underskud ved et stort stævneår. Primær forklaring er bestyrelsens honorar er sløjfet.

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren Egens, Mads Kold, Magnus Holde-Bygvraa, Jan Kryger og Mette Garlet trådte ud af bestyrelsen efter egne ønsker. Det blev understreget, at alle udmeldelser sker frivilligt og efter en plan om at slanke bestyrelsen til fem medlemmer og dermed øge beslutningsgangene i klubarbejdet. De afgående medlemmer forventes at indgå i relevante udvalg.

Jeanne Ørvad Viuf blev valgt ind og budt velkommen i bestyrelsen.

Michael Rothmann pg Bo Mikael Petersen blev begge genvalgt.

Der blev takket for indsatsen til de afgående medlemmer.

 

Eventuelt

Eventuelt bød på gode input og, herunder en dialog om de udvalg, der skal arbejde selvstændigt under bestyrelsen:

 • De foreslåede udvalg blev gennemgået, de endelige udvalgene defineres og organiseres efter generalforsamlingen
 • Udvalgene besættes, når de er blevet kommunikeret ud i nyhedsmail.
 • Bestyrelsen ønsker, at alle der har ønske om et større eller mindre engagement i klubben, retter henvendelse til bestyrelsen
 • Sponsoraktiviteter blev fremhævet som et stort potentiale, hvor der bør kigges efter funding blandt forældrenes erhvervsnetværk. Desuden bør vi lære af andre klubbers gode erfaringer
 • Der blev spurgt ind til klubbens tanker om talentudvikling. Specifikt udvikling af talenter i alderen 7-10 år.
  • Kommunikationen blev nævnt som et indsatsområde. Klubben bør i endnu højere grad informere om stævner, elitetræninger og andre tiltag. Instruktørerne behøver ikke at kende til alle stævner, de skal blot have et sted at henvise til, nårder kommer spørgsmål fra medlemmerne.
  • Det sociale sammenhold blev nævnt som et indsatsområde.
  • Prioriteringen imellem pensum og turneringstræning er en balance, som er svær.
  • Klubben bør sikre, at man i højere grad føler sig velkommen på eliteholdene, når man er klar til at indgå i disse.
  • Klubben bør være mere skarp og konsekvent i sin balance af hhv. pensumtræning og turneringsklub. Denne drøftelse om elite vs. bredde ligger i bestyrelsen og vil blive taget asap.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Han var god den dag.