Vedtægter for Allerød Karate Dojo (AKD)

17. september 2023

§ 1 Navn og beliggenhed

Stk. 1. Klubben fører navnet Allerød Karate Dojo (AKD). Klubben er beliggende i Allerød Kommune.

§ 2 Målsætning:

Stk. 1. Det er Allerød Karate Dojos formål at virke for udbredelsen af Shotokan Karate-do, herunder:

 • At efterleve Shotokan Karates grundlæggende regler for Dojo Kun og Niji Kun
 • At sørge for uddannelse og undervisning af karate-ka’er
 • At samarbejde med foreninger med beslægtet målsætning
 • At afholde gradueringer
 • At informere offentligheden om Allerød Karate Dojos gøremål og målsætning

§ 3 Medlemskab af organisationer mv.

Stk. 1. Allerød Karate Dojo (AKD) er medlem af Dansk Karate Forbund (DKarF) under Dansk Idrætsforbund (DIF), Shotokan Karate International Federation (SKIF), samt Allerød Idræts Union.

§ 4 Medlemmer

Stk. 1. I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab, at en ansøger tidligere er straffet for vold, voldelig optræden eller anden legemskrænkelse, skal ansøgerens optagelse tages op af bestyrelsen.

Stk. 2. Klubben kan optage medlemmer, som er fyldt 5 år. Instruktøren vurderer i samråd med chefinstruktøren om børn i alderen 5-7 år findes modne nok til at dyrke karate. 

Stk. 3. Aktive medlemmer er personer, der aktivt træner karate i klubben

Stk. 4. Aktive medlemmer under 18 år og medlemmer, der betaler gæste-kontingent, har ikke stemmeret ved generalforsamlinger. Man skal desuden have været medlem af klubben i 6 måneder for at have stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk. 5. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

Stk. 6. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i klubbens sociale arrangementer på lige fod med aktive medlemmer. Passivt medlemskab giver ingen ret til træning.

Stk. 7. Nuværende medlemmer samt personer som søger optagelse i klubben kan, såfremt vægtige grunde taler herfor, pålægges at aflevere en straffeattest til bestyrelsen.

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingent og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet betales forud havlårligt og med bindende virkning for medlemmet.

Stk. 3. Husstande, hvor mindst 4 beboere er aktive medlemmer af klubben, er berettiget til et frikontingent for laveste graduerede familiemedlem.

Stk. 4. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af klubbens formand. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens årsberetning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 • Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet skriftlig og være formanden i hænde senest otte dage før selve generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen herom.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med 14 dage.

§ 7 Bestyrelse

Stk. 1. Klubbens administrative ledelse varetages af en bestyrelse på tre til ni personer. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt ved afstemninger i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og evt. en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på to år ad gangen.

Stk. 3. Genvalg er tilladt.

Stk. 4. Efter afholdt generalforsamling afholder bestyrelsen et konstituerende møde. På det konstituerende møde fastlægges bestyrelsens roller og ansvarsfordeling, herunder hvem der er formandcog kasserer. På det konstituerende møde udpeges desuden formanden for et Teknisk Udvalg (T.U.). Formanden for T.U. er ikke nødvendigvis medlem af bestyrelsen, men inviteres med til bestyrelsesmøder, når det er relevant.

Stk. 5. Fratræder bestyrelsesmedlemmer inden for en valgperiode, er bestyrelsen gyldig så længe, der er mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Kan dette krav ikke overholdes, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 Foreningen tegnes af formanden og kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog altid godkendelse af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt.

Stk. 8. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før det fastsatte mødetidspunkt.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer deltager i mødet.

Stk. 10. Der kan fraviges fra de i stk. 8 nævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.

Stk. 11. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes børneattest fra samtlige instruktører i klubben. Bestyrelsen har tavshedspligt for så vidt angår indholdet af attesterne.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer såvel som familiemedlemmer. Et udvalgsmedlem kan tillige være medlem af bestyrelsen. Udvalg kan have karakter af stående udvalg fx socialt udvalg, eller de kan nedsættes til at forestå arbejde med særlige opgaver eller projekter i klubben. Udvalgsmedlemmerne kan efter bestyrelsens beslutning tillægges møderet og taletid ved bestyrelsesmøder i det omfang spørgsmål, der er relevant for udvalgets virke eller resultater skal drøftes. Nedsættelse og ophør af udvalg tages til referat.

Stk. 13. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af æresmedlemskab til medlemmer, der har ydet en længerevarende og særlig indsats til gavn for klubben og dens medlemmer. Æresmedlemskab er livsvarigt – dog under hensyntagen til § 11 Eksklusion.

§ 8 Regnskab

Stk. 1. Kassereren skal føre regnskab efter de almindelige gældende regnskabsprincipper.

Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal inden 1. marts aflevere driftsregnskabet for foregående år til revision.

Stk. 3. Foreningens regnskab med påtegning fra revisor skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 9 Teknisk Udvalg

Stk. 1. Teknisk Udvalg (T.U.) sammensættes af den af bestyrelsen udpegede formand.

Stk. 2. Teknisk udvalg har ansvaret for at koordinere træningen i klubben og træffe alle beslutninger af teknisk og træningsmæssig karakter, herunder valg af undervisningspensum, udarbejdelse af undervisningsmateriale, samt overordnet koordinering af undervisningsprincipper, gradueringspensum og lignende. Samtidig er T.U. det koordinerende udvalg for klubbens instruktører.

Stk. 2. Medlemmer i T.U. må gerne bestride andre poster i klubben, herunder i bestyrelse, udvalg og lignende.

Stk. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og er ansvarlig for de beslutninger som udvalget træffer. Alle beslutninger tages til referat.

Stk. 4. Udvalget kan vælge at inddrage andre personer til møderne eller til udvalgsarbejde, hvis dette findes hensigtsmæssigt.

Stk. 5. Udvalget træffer beslutning om valg af interne og eksterne instruktører. Som instruktør i AKD, lønnet såvel som ulønnet, har man pligt til at afgive samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest. 

Stk. 6. Udvalget udvælger de elever, der skal repræsentere klubben ved turneringer og andre arrangementer.

Stk. 7 Udvalget er ansvarlig for den karate tekniske del af alle klubbens aktiviteter.

§ 10 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af AKD sker via medlemsprofilen på akd.dk. Alternativt sker det til klubbens medlemsansvarlige.

§ 11 Eksklusion

Stk. 1. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent inden for den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist, er medlemmet at betragte som udmeldt af klubben.

Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem i klubben, før vedkommende korrekt har udredt sin tidligere kontingentrestance.

Stk. 3. Skulle det komme til bestyrelsens kendskab at et medlem er blevet dømt for vold, voldelig adfærd eller anden form for legemskrænkelse kan medlemmet ekskluderes af klubben. En eventuel eksklusion besluttes på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. I sådanne tilfælde kræver bestyrelsens beslutning dog, at der er enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 5. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Stk. 6. Teknisk Udvalg kan udelukke et medlem fra træning, såfremt medlemmets opførsel er af en sådan karakter, at den virker hæmmende eller demoraliserende på andre medlemmers karatemæssige udvikling. Bestyrelsen skal snarest orienteres herom.

§ 12 Afvikling af klubben

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Stk. 2 For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

Stk. 3: På den besluttende generalforsamling skal  der træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. 

Stk. 4: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den ekstraordinære generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner. 

-x-

Disse vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17/9 2023.